قمار

 

گفتــه بــودم حریــف خوبـــی نیستــم
می بینـــی؟
همیشــه در قمـــار با چشــم هایـــت
تمـــام واژه هایـــم را یـــک جـــا می بـــازم....؛

 

/ 0 نظر / 38 بازدید