آغوش

 

غــرق شــدن همیشـــه تــو آب نیــست ،

تــو غصــه نــیست ،

تـــو خیـــال نـــیست ،

آدم دوســت داره گاهـــی تــو یــه آغــوش غــرق شــه .. .

 

/ 0 نظر / 10 بازدید